Ochrona danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 4 maja 2016 r., zwane dalej RODO informujemy, że Administratorem Danych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 77, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki Dorotę Górniak.

Kontakt telefoniczny: 22 822 51 38
Kontakt mailowy:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować się mailowo pod adresem , telefonicznie pod numerem telefonu 22 659 44 56 lub pisemnie pod adresem Biblioteki.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o podstawie prawnej, odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03-00, Strona UODO).

Informacja Administratora dotycząca monitoringu wrzutni przy Grójeckiej 77 oraz Książkomatu przy Grójeckiej 42 w Warszawie
Administratorem systemu monitoringu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 7 dni. Monitoring przy Grójeckiej 77 obejmuje wrzutnię biblioteczną oraz jej najbliższe otoczenie, a przy Grójeckiej 42 obejmuje Książkomat oraz jego najbliższe otoczenie. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:
a) dostępu do danych osobowych,
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja Administratora dla uczestników zajęć i wydarzeń bibliotecznych
Administratorem danych zbieranych na potrzeby zapisu uczestnika na wydarzenia lub zajęcia jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa. Jeżeli zajęcia lub wydarzenia wymagają wcześniejszego zapisu uczestnika, Biblioteka może zbierać następujące dane w zależności od rodzaju wydarzenia: imię, nazwisko, telefon, adres mailowy. Dane będą przetwarzane do zakończenia wydarzenia lub cyklu zajeć lub do momentu rezygnacji uczestnika z udziału. Uczestnikowi lub opiekunowi prawnemu uczestnika przysługuje prawo:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.