Ochrona danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informujemy, że Administratorem Danych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 77, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki Dorotę Górniak.

Kontakt telefoniczny: 22 822 51 38
Kontakt mailowy:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować się mailowo pod adresem , telefonicznie pod numerem telefonu 22 659 44 56 lub pisemnie pod adresem Biblioteki.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o podstawie prawnej, odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03-00, Strona UODO).

Informacja Administratora dla czytelników Biblioteki

Administatorem Danych zbieranych podczas zapisu Czytelnika do Biblioteki jest
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:
  • Dane identyfikujące czytelnika oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. w związku z prowadzoną działalnością statutową szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zadania realizowane w w/w celu obejmują w szczególności: udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych oraz dokumentowanie prowadzonej działalności oraz informowanie o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym,
  • Dane identyfikujące czytelnika oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzytania z Interentu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeżeli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika są przetwarzane na podstawie art. ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i służą do następujących celów: dochodzenie ewentualnych roszczeń,
    opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki
  • Adres mailowy oraz numer telefonu Czytelnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze, powiadamiania o istotnych zmianach w zakresie pracy Biblioteki oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w celu przekazywania informacji o działalności Biblioteki
Odbiorcami danych są podmioty, którym Biblioteka powierza dane, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia Biblioteki (np. podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny).
 
Okres przechowywana danych:
  1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 3 lata od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
  2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania zwijzanego z dochodzeniem roszczenia,
  3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
  4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 2 lat od dnia zarejestrowania.
  5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawoprzysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja Administratora dotycząca monitoringu wrzutni przy Grójeckiej 77 oraz Książkomatu przy Grójeckiej 42 w Warszawie
Administratorem systemu monitoringu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 7 dni. Monitoring przy Grójeckiej 77 obejmuje wrzutnię biblioteczną oraz jej najbliższe otoczenie, a przy Grójeckiej 42 obejmuje Książkomat oraz jego najbliższe otoczenie. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:
a) dostępu do danych osobowych,
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja Administratora dla uczestników zajęć i wydarzeń bibliotecznych
Administratorem danych zbieranych na potrzeby zapisu uczestnika na wydarzenia lub zajęcia jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa. Jeżeli zajęcia lub wydarzenia wymagają wcześniejszego zapisu uczestnika, Biblioteka może zbierać następujące dane w zależności od rodzaju wydarzenia: imię, nazwisko, telefon, adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane do zakończenia wydarzenia lub cyklu zajeć lub do momentu rezygnacji uczestnika z udziału. Uczestnikowi lub opiekunowi prawnemu uczestnika przysługuje prawo:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.