Aktualne oferty pracy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowiska:

- bibliotekarza w Bibliotece "Przystanek Książka", Grójecka 42,
- bibliotekarza w Bibliotece "Przy Baleya", Baleya 9.


Wymagania:
• mile widziane wykształcenie bibliotekarskie i/lub pedagogiczne,
• mile widziana umiejętność pracy z dziećmi,
• znajomość obsługi komputera,
• mile widziane doświadczenie w pracy bibliotekarskiej.

Wymiar zatrudnienia i umowa:
• 1 etat,
• praca w systemie dwuzmianowym (możliwość sobotnich dyżurów).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów,
• ewentualna praca z dziećmi – przygotowywanie i prowadzenie zajęć,
• prowadzenie dokumentacji bibliotecznej oraz ewidencji zbiorów,
• inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia i doświadczenia zawodowego, dodatek stażowy jest naliczany powyżej 5 lat pracy, premia, nagroda roczna. Dodatkowo świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Termin rozpoczęcia pracy: od 1 lutego 2022 r.

Termin i sposób składania dokumentów:
• CV należy przesłać do dnia 14.01.2022, na adres: lub listownie/osobiście na adres Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa

Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełniają postawione wymagania.

W razie pytań prosimy o kontakt: 22 822 51 38,
22 822 77 13

Osoby, które w przesłanych CV zamieszczą więcej informacji niż imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnieniaprosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoby, które chcą brać udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV do celów postępowania rekrutacyjnego w przyszłości w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Przesłane dane osobowe w CV będą przetwarzane w celu:
przeprowadzenia procesu rekrutacji w celu zawarcia umowy o pracę,
przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy,
archiwizowania dokumentów w celu rozliczalności oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Dane takie jak imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje i przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzamy na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie
Art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Jeżeli kandydat poda w CV więcej danych niż wymienione wyżej lub dołączona zostanie fotografia dane przetwarzamy na podstawie zgody (art. ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
W przypadku zgody na przetwarzanie danych do celów przyszlych rekrutacji dane przetwarzamy na podstawie zgody kandydata. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.


Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zostaną usunięte po 1 miesiącu licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym rekrutacja została zakończona, a w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.