po ludobojstwiePo ludobójstwie: państwo i społeczeństwo w Rwandzie 1994-2012
Joanna Bar
Kraków, Księgarnia Akademicka, 2013

Rwanda to państwo kojarzące się z krwawym konfliktem, rozpoczętym w 1994 r. a zakończonym ludobójstwem. Autorka proponowanej książki, Joanna Bar, postanowiła pokazać Rwandę jako kraj unikatowy w skali Afryki pod względem fenomenalnego sposobu radzenia sobie z konsekwencjami minionego konfliktu. Rwanda to kraj mający duże znaczenie na arenie międzynarodowej, współdecydujący o stabilności politycznej regionu Wielkich Jezior Afrykańskich, jak i o jego rozwoju gospodarczym.

Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający i zawiera zwięzłą charakterystykę państw Afryki Subsaharyjskiej czyli kolonialną przeszłość, okres postkolonialny wraz z destabilizacją polityczną i problemami gospodarczymi.

W obrębie Afryki Subsaharyjskiej znajduje się 48 państw (42 lądowe i 6 wyspiarskich). Obszar ten wyjątkowo zróżnicowany pod względem wielkości, gęstości zaludnienia, warunków klimatycznych, zasobności w surowce, przede wszystkim pod względem etnicznym i kulturowym. Demokracji nie udało się tam wprowadzić ani przez byłych kolonizatorów tj. przez Francję, Wielką Brytanię Niemcy, Belgię, Portugalię, Włochy czy Hiszpanię, ani przez elity miejscowe, nieudolnie wprowadzające wzorce europejskie.*

W drugim rozdziale zawarto historię ostatnich stu dwudziestu lat Rwandy i próbę diagnozy konfliktu, który w efekcie końcowym doprowadził do ludobójstwa.

Trzeci rozdział zawiera szczegółowe omówienie losów społeczeństwa w okresie ludobójstwa.

W czwartym poddano analizie przemiany struktur i instytucji państwowych od lipca 1994, w zakresie zmian ustrojowych i personalnych oraz zinterpretowano obecną konstytucję Rwandy.

Piąty rozdział podaje współczesne kierunki polityki zagranicznej Rwandy, analizując politykę władz wobec organizacji międzynarodowych, USA i wybranych państw europejskich, azjatyckich oraz afrykańskich.

W szóstym rozdziale poddano analizie przebieg odbudowy państwa i przemian gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem walki z korupcją w życiu publicznym.

W ostatnim rozdziale autorka pokazała procesy demograficzne, które zaszły w społeczeństwie rwandyjskim w ciągu osiemnastu lat po zakończeniu wojny. Omówiła kierunki polityki państwowej w zakresie ochrony zdrowia, dostępu do edukacji oraz ochrony środowiska naturalnego a także rolę Kościoła katolickiego w Rwandzie.

Proponowana książka jest pożytecznym źródłem wiedzy, dla osób zainteresowanych przemianami w Afryce, zwłaszcza subsaharyjskiej.
KM

*Por. J. Bar, Po ludobójstwie, Kraków 2013, s. 31-32

zob. także:
Joanna Bar, Rwanda, Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2013